Op de Dag van het gedrag komen belangstellenden uit alle lagen van overheid en wetenschap samen om kennis op te doen, geïnspireerd te raken en elkaar te ontmoeten. Dit jaar gaan we tijdens drie deelsessierondes verschillende typen activiteiten aanbieden. Naast de workshops, is er ook gelegenheid om een lezing te volgen of actief op zoek te gaan naar partners om mee samen te werken.

Wil jij een deelsessie verzorgen? Je kunt een voorstel indienen voor een deelsessie door dit formulier   in te vullen. Laat deze kans niet schieten om je onderzoek of toepassing op het gebied van gedragsinzichten met een groot publiek te delen.

Thema

Wetenschap ontmoet praktijk

Deadline voor indienen deelsessie

8 juli 2019

Type deelsessies

Per deelsessieronde gaan we workshops, lezingen en/of een netwerksessie aanbieden. Afhankelijk van het aanbod kan dit natuurlijk nog schuiven.

Workshop (ongeveer 30 verschillende)

De workshops kunnen bijvoorbeeld gaan over de resultaten van een afgrond gedragsproject, over het agenderen van een methodologisch vraagstuk (waar loop je tegenaan bij het opzetten van een veldexperiment?) of over een gedragsanalysetool. Ook een overkoepelend thema is mogelijk, bijvoorbeeld de langetermijneffecten van gedragsinterventies of de manier waarop de overheid en de private sector omgaan met ethische dillema’s rondom nudging. De sessie kan uit één of twee korte presentaties bestaan, maar kan ook de vorm krijgen van een paneldiscussie, een debat met de zaal of interactieve werksessie. Richtlijn: 30-45 minuten voor presentatie/ informatieoverdracht en 15-30 minuten voor interactie met de zaal. Naar verwachting komen er 30 deelnemers.

Lezing (2 à 3 in totaal)

Deze sessies omvatten een compleet verhaal over de toepassing van gedragskennis in een voor de overheid relevante context. De lezing kan bijvoorbeeld over de laatste wetenschappelijke inzichten gaan, maar ook een showcase-toepassing zijn. In tegenstelling tot de workshop ligt bij de lezing de nadruk meer op zenden, minder op interactie. Maak in je voorstel duidelijk welke boodschap(pen) je de toehoorders wilt meegeven. Richtlijn: 45-50 minuten tijd voor een presentatie en 10-15 minuten voor vragen uit de zaal. Naar verwachting komen er 100-150 deelnemers.

Netwerksessie

De netwerksessie op de Dag van het gedrag 2019 biedt de mogelijkheid voor ontmoetingen met wetenschap en praktijk. Deze ontmoetingen zijn hopelijk een bron van samenwerking zoals bijvoorbeeld samen een veldexperiment opzetten, waarbij je mogelijkheden vindt om wetenschappelijke kennis in de praktijk te laten landen. Ook onderling kunnen verschillende bloedgroepen natuurlijk veel van elkaar leren. Je kunt in je voorstel je vraag en / of aanbod duidelijk maken. Waar werk je momenteel aan? Waarom is dit interessant voor een ander? Met welke vraag loop je concreet rond? Op welk punt zou je graag met iemand willen samenwerken? Naar verwachting 100-150 deelnemers.

Richtlijnen

  • Geef aan voor welk type deelsessie het voorstel wordt ingediend (lezing, workshop, netwerksessie)
  • In geval van een workshop geef ook aan welke werkvorm (presentatie, debat, paneldiscussie, interactieve werksessie et cetera) zal worden toegepast
  • Geef aan of de deelsessie zich richt op gedragstheorie/-wetenschap of toepassing/praktijk van gedragsinzichten of beide
  • Vermeld de volgende gegevens van degene(n, maximaal 3) die de deelsessie zal/zullen verzorgen: naam, organisatie, e-mailadres, telefoonnummer

Voorwaarden

  • Voorstellen kunnen alleen worden ingediend door overheidsorganisaties of kennisinstellingen (indien een commercieel bureau is ingehuurd om het onderzoek (deels) uit te voeren, dan mag deze partij uiteraard ook mee-presenteren).
  • Het voorstel en de deelsessie zijn Nederlands- of Engelstalig
  • Acceptatie van het voorstel gebeurt op basis van inhoud, beschikbare ruimte en evenwicht in het programma

Indienen

Vul het formulier uiterIijk 8 juli 2019 in. Heb je nog vragen of opmerkingen? Die kun je kwijt via Dagvanhetgedrag@minez.nl