Het Behavioural Insights Netwerk Nederland (BIN NL) is een samenwerkingsverband van alle ministeries, voor de toepassing van gedragsinzichten in beleid, uitvoering, toezicht en communicatie. Het is bedoeld voor het uitwisselen van kennis en ervaring.

Gedragsinzichten

Het kabinet heeft in een reactie op rapporten van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), de Raad voor Maatschappelijke ontwikkeling (RMO) en de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) aangegeven te willen stimuleren dat gedragsinzichten in beleid worden toegepast, onder andere door pilots bij alle departementen uit te voeren en door middel van een interdepartementaal netwerk dat dit proces aanjaagt.

Wie zijn wij?

Het Behavioural Insights Netwerk Nederland (BIN NL) is het interdepartementale netwerk voor de toepassing van gedragskennis in beleid. Coördinatoren gedragskennis van alle elf departementen zijn lid van het netwerk. Bij de departementen vragen zij aandacht voor het toepassen van gedragsinzichten in beleid en waar nodig bieden ze begeleiding.

Wat doen wij?

BIN NL is bedoeld voor het uitwisselen van kennis en ervaring. Hiernaast speelt BIN NL een ondersteunende en aanjagende rol als het gaat om de toepassing van gedragskennis in beleid, uitvoering, toezicht en communicatie. Door BIN NL wordt een reeks aan activiteiten ontplooid gericht op kennisdeling, kennisopbouw en het faciliteren van samenwerking. Gedacht kan worden aan ons jaarlijkse congres de Dag van het gedrag, het uitbrengen van een periodieke overzichtsrapportage waarin de resultaten van de toepassing van gedragskennis door de ministeries worden gedeeld, het organiseren van een maandelijkse lezingenreeks en het ontwikkelen en faciliteren van een module in het opleidingsprogramma van de Rijkstrainees. Sinds 2015 beheert BIN NL ook de door de Rli ontwikkelde gedragstoets.

BIN NL

Van links naar rechts zittend eerste rij: Lisanne Grimberg (OCW), Thomas Dirkmaat (EZK) en Maureen Turina (JenV). Van links naar rechts zittend tweede rij: Teja Ouwehand (SZW), Hanne Bikker (BZ), Babs Westenberg (Belastingdienst), Yvette van Dam (VWS). Van links naar rechts staand: Petra Mettau (BZK), Charlotte Janssen (Minfin), Odette van de Riet (IenW), Jessica Vuijk (IenW), Bram van Dijk (EZK), Jordy Huis (SZW), Kaj Bots (UWV) en Angelique van Drunen (AZ).