Het Behavioural Insights Netwerk Nederland (BIN NL) is een samenwerkingsverband van alle ministeries, voor de toepassing van gedragsinzichten in beleid, uitvoering, toezicht en communicatie. Het is bedoeld voor het uitwisselen van kennis en ervaring.

Gedragsinzichten

Het kabinet heeft in een reactie op rapporten van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), de Raad voor Maatschappelijke ontwikkeling (RMO) en de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) aangegeven te willen stimuleren dat gedragsinzichten in beleid worden toegepast, onder andere door pilots bij alle departementen uit te voeren en door middel van een interdepartementaal netwerk dat dit proces aanjaagt.

Wie zijn wij?

Het Behavioural Insights Netwerk Nederland (BIN NL) is het interdepartementale netwerk voor de toepassing van gedragskennis in beleid. Coördinatoren gedragskennis van alle elf departementen zijn lid van het netwerk. Bij de departementen vragen zij aandacht voor het toepassen van gedragsinzichten in beleid en waar nodig bieden ze begeleiding.

Wat doen wij?

BIN NL is bedoeld voor het uitwisselen van kennis en ervaring. Hiernaast speelt BIN NL een ondersteunende en aanjagende rol als het gaat om de toepassing van gedragskennis in beleid, uitvoering, toezicht en communicatie. Door BIN NL wordt een reeks aan activiteiten ontplooid gericht op kennisdeling, kennisopbouw en het faciliteren van samenwerking. Gedacht kan worden aan ons jaarlijkse congres de Dag van het gedrag, het uitbrengen van onze periodieke voortgangsrapportage Rijk aan gedragsinzichten (de eerst volgende editie verschijnt eind 2019), het organiseren van een maandelijkse lezingenreeks en het ontwikkelen en faciliteren van een module in het opleidingsprogramma van de Rijkstrainees. Sinds 2015 beheert BIN NL ook de door de Rli ontwikkelde gedragstoets.

Publicaties

BIN NL heeft drie publicaties uitgebracht: ‘Rijk aan gedragsinzichten’, ‘Zeven behavioural insights tools’ en 'Gedragstechnieken voor brieven en e-mails'.

Het BIN NL-rapport Rijk aan gedragsinzichten laat zien hoe het benutten van gedragswetenschappelijke kennis in de praktijk vorm krijgt. Het bevat een overzicht van gedragsprojecten die de afgelopen jaren door alle ministeries en hun uitvoeringsorganisaties en toezichthouders zijn uitgevoerd. .

Zeven behavioural insights tools biedt een overzicht van instrumenten (‘tools’) die helpen gedragsinzichten toe te passen in de praktijk. Gedragsverandering vraagt om een structurele aanpak, om vanuit grondige analyses tot effectieve interventies te komen. Deze uitgave biedt een kort en bondig overzicht voor iedereen die aan de slag wil gaan met gedragsinzichten.

Gedragstechnieken voor brieven en e-mails is een handleiding met tips en tricks voor het schrijven en testen van de effecten van brieven en e-mails.