Persoonsgegevens die u opgeeft, gebruiken wij alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarmee voldoen wij aan de privacywetgeving.

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. 

De gegevens kunnen wel worden gebruikt voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Wat is de Wet bescherming persoonsgegevens?

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Autoriteit Persoonsgegevens is toezichthouder op de Wet bescherming persoonsgegevens.