Beschrijving deelsessies

Hier vind je een beschrijving van de deelsessies en sprekers. Van een aantal sprekers hadden wij geen foto, om technische redenen staat daar een foto die niets met de persoon te maken heeft.

Terug naar het overzicht.

Laurens Ruster

Betaalgedrag van debiteuren en het werken met persona’s

Laurens Ruster (GGN Deurwaarderskantoor)

Tijd:  10.00 -11.00 uur

Over de spreker

Laurens Ruster is als manager Advanced analytics werkzaam bij GGN. Samen met zijn data science team probeert hij op basis van data het betaalgedrag van debiteuren te voorspellen.

Deelsessie

Creditmanagement-organisatie GGN zorgt ervoor dat klanten hun rekeningen betalen. Nu is daarvoor maatwerk vereist en een balans tussen sociaal en economisch belang. Er zijn immers verschillende redenen waarom mensen hun rekeningen wel of niet betalen.
Met behulp van data-analyse heeft GGN debiteuren ingedeeld in verschillende persona’s. Elke persona vertoont een ander betaalgedrag en vergt dus ook een andere aanpak. Persona’s hebben bijvoorbeeld als kenmerk ‘kunnen niet betalen’ of ‘willen niet betalen’.
In deze deelsessie horen we hoe de GGN-persona’s tot stand zijn gekomen, hoe GGN werkt met de persona’s en wat de verdere ontwikkelingen zijn in het voorspellen van betaalgedrag.

Gedragsteam

Hoe kunnen we Nederland veiliger maken met inzichten uit de gedragswetenschappen?

Maureen Turina, Karin Bongers,  Brenda Meijer, Ellen van den Berg en Esther Jägers (JenV)

Tijd: 10.00-11.00 uur

Over de sprekers

Maureen Turina is projectbegeleider voor wetenschappelijk onderzoek bij het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum en tevens coördinator gedragsinzichten voor het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ze is gepromoveerd in de sociale psychologie. Binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid adviseert ze over de mogelijkheden om gedragsinzichten toe te passen in beleid.

Dr. Karin Bongers is gepromoveerd in de sociale psychologie en eigenaar van Inspire to Act. Zij adviseert het ministerie van Justitie en Veiligheid bij het toepassen van gedragsinzichten in beleid. Samen met beleidsmedewerkers van dit ministerie en veiligheidsprofessionals in de lokale praktijk werkt zij aan de concrete toepassing van gedragsinzichten in het sociale veiligheidsdomein.

Ellen van den Berg is theoretisch psycholoog en werkt als strategie adviseur/ strategic consultant bij de Centrale Eenheid Strategie van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Kernbegrippen in haar werk zijn organisatie-ontwikkeling, governance, opgavegericht werken en storytelling. Haar deelname aan het JenV-gedragsteam richt zich vooral op het genereren van bekendheid met  gedragswetenschappelijke inzichten en bevorderen dat die kennis binnen de JenV-organisatie wordt benut.

Esther Jägers is werkzaam bij de directie Veiligheid en Bestuur als beleidsmedewerker. Zij heeft politieke wetenschap gestudeerd aan de Universiteit Leiden. In nauwe samenwerking met gedragswetenschappers werkt zij aan de concrete toepassing van de gedragsinzichten binnen het veiligheidsdomein. 

Brenda Meijer volgde in het kader van haar studie Maatschappijgeschiedenis een minor sociale psychologie en nam haar fascinatie voor menselijk gedrag en hoe je dit kunt beïnvloeden mee in haar latere loopbaan bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Daar begon zij als behandelaar van asielaanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) maar ze werkt inmiddels al ruim 13 jaar als communicatieadviseur bij verschillende onderdelen en projecten van JenV. Daar maakt zij ook deel uit van het Gedragsteam JenV en van het interdepartementale Gedragslab dat in opdracht van de Voorlichtingsraad pilots ontwikkelt voor de toepassing van gedragskennis binnen overheidscommunicatie.

Deelsessie

Dit jaar is bij het ministerie van Justitie en Veiligheid een gedragsteam opgericht. Met het gedragsteam willen we stimuleren dat er meer gebruik wordt gemaakt van gedragsinzichten om effectiever beleid te ontwikkelen en uit te voeren.
In deze deelsessie presenteren we een casus op het gebied van sociale veiligheid, zoals overlast door publiek bij voetbalwedstrijden. Met behulp van EAST (Eenvoudig, Aantrekkelijk, Sociaal, Tijdig)-kaarten dagen we het publiek uit om mee te denken over mogelijke interventies.

Quirine Diesbergen

De toepasbaarheid van gedrag- en cultuurtoezicht van markttoezichthouders voor inspectiediensten

Quirine Diesbergen (ILT)

Tijd: 10.00 -11.00 uur

Over de sprekers

Quirine Diesbergen werkt al bijna haar hele carrière bij de overheid, in veel verschillende functies, van adviseur tot leidinggevende. De laatste jaren werkt ze in toezicht, eerst op het gebied van woningcorporaties, toen (binnen de Inspectie Leefomgeving en Transport, ILT) op het thema water. Recent is ze programmanager Bodem binnen de ILT geworden.

Deelsessie

Er zijn veel bedrijven in Nederland die belangrijk zijn voor ons land. Grote dienstverleners op het spoor, in de lucht en in de publieke sector. Die bedrijven willen intrinsiek graag het goede doen. Is een traditionele benadering van onze diensten voor hen de meest geschikte, met inspecties en behorende sancties als een last onder dwangsom bij gevonden gebreken? Of zou je deze volwassen bedrijven, feitelijk instituties, niet moeten zien als volwaardige gesprekspartner op niveau? Dan kun je samen onderzoeken hoe ‘in control’ ze zijn in hun sturing en hun inzicht geven in hoe zij hun doelen beter kunnen realiseren.
Voor een antwoord op die vraag ging ILT kijken bij markttoezichhouders AFM en DNB, die gedrag- en cultuurtoezicht hebben ontwikkeld voor de grote banken en verzekeraars. In de workshop krijg je een overzicht van elementen daaruit die ook voor inspectiediensten interessant zijn èn ervaar je zelf hoe zo’n cultuuronderzoek werkt.

Wil Tiemeijer

Snel en langzaam leven

Will Tiemeijer (WRR)

Tijd: 10.00-11.00 uur

Over de spreker

Will Tiemeijer werkt sinds 2007 als onderzoeker bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Daar heeft hij zich gespecialiseerd in onderwerpen op het gebied van psychologie, filosofie en politiek. Hij was onder meer verantwoordelijk voor een reeks van publicaties over de psychologie van kiezen en de relevantie van gedragswetenschappen voor politiek en beleid. Ook was hij   één van de auteurs van het rapport 'Weten is nog geen doen' uit 2017. Momenteel werkt hij aan een project over onzekerheid en maatschappelijk onbehagen.

Deelsessie

Sommige mensen denken en plannen altijd vooruit, andere mensen leven bij de dag. Wat er morgen gebeurt zien we dan wel weer. Voor professionals die gedrag willen veranderen, heeft dit belangrijke consequenties. Mensen die sterk op het hier en nu zijn georiënteerd, verleid je niet met mooie vergezichten…

In deze presentatie zal Will Tiemeijer uiteenzetten wat de psychologie heeft geleerd over verschillen in tijdsoriëntatie en gaat hij in op het verschil tussen een snelle en een langzame levensstrategie. Samen met de zaal doordenkt hij wat dit betekent voor gedragssturing.

Rozanne van Giesen

Keuzegedrag verzekerden: welke interventies zorgen voor (meer) bewust keuzegedrag onder inerte verzekerden?

Roxanne van Giesen (CentERdata)

Tijd: 10.00-11.00 uur

Over de spreker

Roxanne van Giesen werkt bij CentERdata als onderzoeker bij de unit Consumentenonderzoek van de afdeling Kwantitatieve Analyse. Ze is als onderzoeker en projectleider betrokken bij diverse projecten op het gebied van consumentengedrag. Centraal staat de vraag hoe consumenten beslissingen nemen en keuzes maken. Roxanne heeft diverse projecten voor de Europese Commissie uitgevoerd en voor verschillende Ministeries en bedrijven, bijvoorbeeld hoe gedragsinterventies zorgen voor duurzame voedselkeuzes en energiebesparingen. Roxanne studeerde in 2010 af in de Research Master Sociale en Gedragswetenschappen aan Tilburg University (sociale en economische psychologie). Na haar studie is ze promotieonderzoek gaan doen bij de Wageningen Universiteit naar attituden van consumenten ten aanzien van onbekende dingen, zoals nanotechnologie.

Deelsessie

Het is voor veel consumenten teveel gedoe om jaarlijks hun zorgverzekering uit te zoeken en daarbij een bewuste keuze te maken: blijven ze bij hun huidige zorgverzekeraar of kunnen ze beter over stappen naar een andere zorgverzekeraar? Veel consumenten doen niets (blijven ‘inert’). Hoe komt dit? En wat kunnen we hier aan doen? In deze sessie gaan we in op barrières en drijfveren van consumenten om wel of niet te switchen van zorgverzekeraar. Daarna kijken we gezamenlijk naar wat we zouden kunnen doen om meer bewust keuzegedrag voor elkaar te krijgen. In het laatste deel bespreken we een gedragsexperiment, uitgevoerd tijdens het overstapseizoen in 2017: welke interventies kunnen inerten aanzetten tot het maken van een meer bewuste keuze voor blijven bij de huidige zorgverzekering of overstappen naar een beter passende zorgverzekeraar.

Nick van Gaalen

Nick van Gaalen

Gedragslab: lessen van een gedragsteam

Nick van Gaalen (AZ)

Tijd: 13.30-14.30 uur

Over de spreker

Nick van Gaalen (ministerie van Algemene Zaken) is coördinator van het Gedragslab.  Hij zoekt dagelijks naar manieren om het toepassen van gedragskennis in overheidscommunicatie te stimuleren en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van CASI: een communicatie-instrument dat helpt bij de gedragsanalyse en om onderbouwde keuzes voor strategieën en interventies te maken.

Deelsessie

De communicatiediscipline experimenteert in opdracht van de Voorlichtingsraad (VoRa) in 2017 en 2018 met een Gedragslab: een rijksbreed communicatieteam werkt aan drie communicatievraagstukken met een gedragscomponent.  
Drie teams van communicatieadviseurs, onderzoeksadviseurs en woordvoerders hebben CASI gebruikt voor het uitvoeren van een analyse van het gedrag, de doelgroep en de context en het ontwikkelen van gedragsinterventies. Zij hebben gewerkt aan een casus van het ministerie van Defensie over voeding, van Justitie en Veiligheid over agressie en geweld tijdens de jaarwisseling en van de Belastingdienst over het voorkomen van schulden door Kinderopvangtoeslag.
Tijdens de sessie delen deelnemers van het Gedragslab de geleerde lessen van dit experiment. Hoe zet je een gedragsteam op? Hoe organiseer je de samenwerking? Wat levert het op? Wat zijn succesfactoren? En wat zijn de valkuilen?

Jorien van Dijk

Omgevingspsychologie toepassen in ruimtelijke vraagstukken

Jorien van Dijk (Omgevingspsycholoog)

Tijd: 13.30-14.30 uur

Over de spreker

Joren van Dijk is mede-oprichter van het bureau Omgevingspsycholoog. Omgevingspsycholoog bouwt gebruikerservaringen met ruimtelijke ingrepen. Het bureau werkt aan vraagstukken waarin een relatie tussen gedrag, gebruikerservaring en ruimte centraal staat. Denk aan vragen als:
• Hoe kunnen we het voor stadsbezoekers gemakkelijker maken de weg te vinden?
• Hoe verbeteren we de wachtervaring van bewoners die een stadskantoor bezoeken?
• Of hoe zorgen we ervoor dat mensen zich veiliger voelen in een nachtelijke omgeving?
Bij het oplossen deze vragen maken ze gebruik van inzichten en methoden uit de wetenschap van de omgevingspsychologie.

Deelsessie

In de deelsessie bespreken we één of meerdere casussen die we hebben uitgevoerd voor lokale, regionale en/of landelijke overheid. Hierin stond een gedrag- of ervaringsprobleem in een ruimtelijke context centraal. We bespreken de wetenschappelijke inzichten uit omgevingspsychologie en hoe we deze hebben toegepast. Met het publiek bediscussiëren we de uitdagingen die we ervaarden bij de uitvoer van de projecten.

Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg…

Ingrid Maas en Henry Vermaas

Data-gestuurde gedragsexperimenten van de Belastingdienst/Toeslagen

Ingrid Maas en Henry Vermaas (Belastingdienst)

Tijd: 13.30-14.30 uur

Over de sprekers

Henry Vermaas en Ingrid Maas zijn medewerkers van de afdeling Toeslagen van de Belastingdienst. Henry is projectleider en Ingrid is communicatie-/gedragsexpert. Henry heeft de studie Vrijetijdskunde gedaan en heeft verschillende functies bij de Belastingdienst vervuld, van 1998 tot heden. Ingrid heeft communicatiewetenschap gestudeerd en in haar werk heeft communicatie altijd centraal gestaan, met in de laatste jaren meer focus op gedrag.
Vanaf 2016 hebben Henry en Ingrid voor de afdeling Toeslagen experimenten opgezet, onder de noemer ‘De natuurlijke dialoog’. De basisgedachte hiervan was dat de Belastingdienst in al haar uitingen richting haar burgers meer de basisprincipes zou moeten volgen van een gewoon, goed gesprek.
Momenteel werken zij beiden (samen met andere collega’s) aan experimenten waarin gedrag centraal staat en waarin zij rondom toeslagen het doenvermogen van burgers willen vergroten. Het terugdringen van schuldenproblematiek is hierbij een belangrijke doelstelling.

Deelsessie

De afdeling Toeslagen van de Belastingdienst staat voor een aantal grote vraagstukken.  
Hoe kunnen wij maatwerk leveren aan burgers, als 8,2 miljoen burgers te maken hebben met één of meer toeslagen? Hoe kunnen wij rondom toeslagen het doenvermogen van burgers vergroten? Hoe zetten wij in op het voorkomen van terugvorderingen en schuldenproblematiek?   
Rondom deze vraagstukken voert de afdeling Toeslagen van de Belastingdienst gedragsexperimenten uit. Hierin speelt data-analyse een cruciale rol. Diverse experimenten zijn afgerond, waarbij de aanpak nu voor de hele doelgroep is geïmplementeerd. Andere experimenten zitten nog in verschillende fases.
In deze deelsessie schetsen we onze aanpak en vertellen we over onze successen en uitdagingen. Ook wisselen we graag met u van gedachten over mogelijke vervolgexperimenten.

Owain Service

Predictive: online experimenten zetten

Owain Service (BIT UK)

Tijd: 13.30-14.30 uur

Over de spreker

Owain Service is CEO of BI Ventures. Owain was previously a Deputy Director of the Prime Minister’s Strategy Unit, where he led programmes of work on public service reform, education, energy and developed the UK’s first National Security Risk Assessment as part of the Strategic Defence and Security Review. Prior to that, Owain chaired European negotiations while at the Foreign Office during the UK Government’s 2005 Presidency of the European Union. Owain holds degrees from Cambridge and the London School of Economics and has written widely on public policy strategy and behavioural insights, having co-authored most of the team’s papers (including ‘Test, Learn, Adapt’, ‘Behaviour Change and Energy Use’ and the EAST paper).

Deelsessie

Volgt